Statut ZP

1
STATUT ZWIĄZKU PODHALAN
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Związek Podhalan w Polsce, zwany w dalszym ciągu Związkiem jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.
§2
1. Biuro Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce, znajduje się w Nowym Targu.
2. Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dopuszcza się możliwość tworzenia ogniw organizacyjnych poza granicami kraju.
4. Związek może przystępować do związków i stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych.
§3
1. Związek ma prawo zakładania oddziałów i ognisk wg zasad organizacyjnych, określonych w niniejszym statucie.
2. Zarząd Główny posiada odrębną osobowość prawną. Oddziały mogą podjąć starania o uzyskanie osobowości prawnej po
otrzymaniu pisemnej zgody Zarządu Głównego. W ramach własnej osobowości prawnej Oddziały mogą prowadzić
działalność gospodarczą i rozliczenia finansowe.
3. Związek Podhalan w Polsce, używa pieczęci okrągłej ze znakiem Związku i napisem w otoku Związek Podhalan w Polsce
oraz podłużnej Zarząd Główny Związku Podhalan w Polsce, Biuro w Nowym Targu.
4. Zarządy Oddziałów i Ognisk używają pieczęci podłużnej z nazwą oddziału lub ogniska, z podaniem miejscowości będącej
siedzibą władz oddziału lub określeniem subregionu grupy góralskiej, np. Związek Podhalan Oddział w ……………… lub
Związek Podhalan Oddział Górali ……………………………… w……………………………
5. Powołuje się Podhalańską Oficynę Wydawniczą, która będzie funkcjonowała przy jednym z oddziałów Związku Podhalan
na podstawie odrębnego regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Główny.
6. W Domu Podhalańskim im. Kazimierza Przerwy – Tetmajera i Władysława Orkana w Ludźmierzu mieści się Centrum
Działalności i Dokumentacji Kultury Podhalańskie.
§4
1. Działalność Związku opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
2. Zarząd Główny i Oddziały posiadają sztandary.
3. Związek posiada flagę i odznakę związkową.
4. Związek jest organizacją pożytku publicznego.
II. CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA
§5
Naczelnym celem Związku jest:
1. Służba Ojczyźnie poprzez dbałość o moralny poziom mieszkańców Ziem Górskich oraz kulturalny, materialny
i społeczny ich rozwój.
2. Ochrona duchowego i materialnego dziedzictwa Górali Polskich.
3. Kultywowanie i rozwijanie ich specyfiki kulturowej.
4. Dbałość o zachowanie walorów środowiska naturalnego
2
§6
Związek realizuje swoje zadania i cele poprzez:
1. Pielęgnowanie i rozwijanie oraz dokumentowanie kultury i sztuki góralskiej.
2. Tworzenie ośrodków swojszczyzny, oświaty i kultury.
3. Zakładanie placówek etnograficznych i muzealnych dokumentujących kulturę regionu.
4. Organizowanie i prowadzenie zespołów folklorystycznych, form pracy świetlicowej i bibliotekarskiej, wycieczek
krajoznawczych, zwalczanie alkoholizmu i innych przejawów zła społecznego.
5. Popularyzowanie osiągnięć naukowych i gospodarczych związanych z regionem, organizacja konferencji, seminariów,
sympozjów.
6. Wydawanie własnych publikacji.
7. Udzielanie pomocy kształcącej się młodzieży góralskiej.
8. Współpraca z instytucjami i organizacjami o pokrewnych zadaniach w kraju i za granicą, rozwijanie kontaktów z
emigracją góralską.
9. Prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków na cele statutowe.
10. Organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych oraz handlowych w celu pozyskania
funduszy na realizację zadań statutowych.
11. Propagowanie zdrowego stylu życia i rozwój kultury fizycznej.
12. Prowadzenie działalności klubowej np. sportowej, literackiej, teatralnej.
13. Propagowanie idei budowania społeczności lokalnej.
14. Propagowanie budowania mediów lokalnych.
15. Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
16. Wspieranie rozwoju rolnictwa i leśnictwa na terenach górskich.
17. Wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki.
18. Popularyzacja i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.
19. Propagowanie tworzenia gospodarstw ekologicznych.
20. Promocja obszarów wiejskich i górskich.
21. Wskazywanie potrzeb z zakresu gospodarki, oświaty, kultury oraz życia społecznego. Opracowywanie wniosków,
rezolucji i opinii.
22. Organizowanie wystaw, targów, szkoleń i badan rynkowych.
23. Czynne uczestnictwo w wyborach samorządowych i parlamentarnych.
III. CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§7
Członkowie Związku dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§8
1. Członkiem zwyczajnym Związku może być każda osoba fizyczna o nienagannej przeszłości, która spełnia następujące
warunki:
a) ukończyła 18 rok życia,
b) jest związana pochodzeniem, działalnością lub zainteresowaniami z terenem działania Związku.
c) zgłosiła na piśmie deklarację przystąpienia do Związku podpisaną przez dwóch członków wprowadzających.
3
2. O przyjęciu do Związku decyduje Zarząd właściwego Oddziału.
W razie odmowy zainteresowany może odwołać się do Zarządu Głównego w ciągu 14 dni. Zarząd Główny winien
odwołanie rozpatrzyć na najbliższym posiedzeniu, jednak nie później niż w ciągu trzech miesięcy od otrzymania
odwołania. Uchwała Zarządu Głównego wraz z uzasadnieniem jest ostateczna.
§9
1. Małoletni powyżej 12 lat mogą być przyjmowani w poczet członków Związku za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
2. Małoletnim członkom Związku nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Związku.
3. Ograniczenie czynnego i biernego prawa wyborczego nie dotyczy wyboru do władz komórek organizacyjnych,
skupiających wyłącznie członków małoletnich.
§10
1. Członkiem wspierającym Związku może być osoba fizyczna lub prawna uznająca statut, deklarująca pomoc materialną i
finansową, oraz popierająca działalność Związku.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd właściwego Oddziału.
§ 11
1. W uznaniu zasług członek Związku Podhalan może otrzymać tytuły:
a) Zasłużony dla kultury górali, np: podhalańskich, orawskich itp.
b) Zasłużony dla Oddziału Związku Podhalan,
c) Honorowy Prezes Oddziału Związku Podhalan,
d) Zasłużony dla kultury Góralskiej,
e) Zasłużony dla Związku Podhalan,
f) Członek Honorowy Związku Podhalan,
g) Honorowy Prezes Związku Podhalan
2. Tytuły wymienione w ust.1 pkt a,b,c nadaje Walne Zgromadzenie Oddziału na wniosek Zarządu Oddziału.
3. Propozycje nadania tytułów wymienionych w ust.1 pkt d,e,f składają do kapituły odznaczeń Zarządy Oddziałów lub
Prezydium Zarządu Głównego a tytuł wymieniony w ust.1 pkt g Prezydium Zarządu Głównego.
4. Tytuły wymienione w ust.1 pkt d,e,f,g na wniosek Kapituły Odznaczeń nadaje Zjazd Podhalan.
5. Zarząd Główny na wniosek Prezydium może przyznać Medal Związku lub dyplom uznania „Za zasługi dla Kultury
Góralskiej” także dla osób nie będących członkami Związku.
§12
1. Każdy członek Związku ma prawo do:
a) Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu macierzystego Ogniska i Oddziału.
b) Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku.
c) Korzystania z urządzeń Związku zgodnie z zasadami regulaminowymi.
d) Noszenia odznaki Związku przy równoczesnym posiadaniu ważnej legitymacji członkowskiej.
2. Członka Związku obowiązuje:
a) Praca dla dobra Związku poprzez realizację jego celów i zadań.
b) Propagowanie idei i haseł Związku, oraz zjednywanie mu nowych członków.
c) Przestrzeganie statutu, regulaminu oraz uchwał władz Związku.
d) Regularne płacenie składek członkowskich.
4
§13
1. Utrata praw członkowskich następuje przez:
a) Wystąpienie ze Związku, zgłoszone pisemnie właściwemu Zarządowi Ogniska lub Oddziału.
b) Skreślenie na podstawie uchwały Zarządu Oddziału, powziętej zwykłą większością głosów, za zaleganie ze składkami
przez okres co najmniej jednego roku.
c) Wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu Oddziału, powziętej większością 2/3 głosów.
d) Utrata zdolności do działań prawnych.
e) Wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
2. Uchwała Zarządu Oddziału, lub orzeczenie Sądu Koleżeńskiego o skreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem,
winna być pisemnie podana do wiadomości skreślonemu lub wykluczonemu.
3. Od uchwały Zarządu Oddziału o skreśleniu lub wykluczeniu służy zainteresowanemu prawo wniesienia odwołania do
Zarządu Głównego. Przy wnoszeniu i rozpatrywaniu odwołań stosuje się odpowiednie przepisy §8 ust. 2.
IV. WPISOWE I SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
§14
1. Minimalną wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz termin ich płatności ustala Zjazd Podhalan.
2. Walne zgromadzenie Oddziału może z ważnych powodów podnieść wysokość lub zwolnić członków zwyczajnych z
ustalonej przez Zjazd Podhalan składki członkowskiej.
3. Składki członkowskie oraz wpisowe od członków związku przyjmuje Zarząd Oddziału, przekazując 25% minimalnej
składki członkowskiej ustalonej przez Zjazd od każdego członka niezależnie od zwolnień Zarządowi Głównemu do dnia
31 marca każdego roku za rok poprzedni.
4. Składki członkowskie i wpisowe od członków wspierających przyjmują Zarządy Oddziałów.
5. Członkowie Honorowi Związku, Kapelani i nieletni są zwolnieni z płacenia składek.
V. USTRÓJ I WŁADZE ZWIĄZKU
§15
1. Schemat organizacyjny jest następujący:
a) Władze Naczelne Związku,
b) Władze Oddziału Związku,
c) Władze Ogniska Związku.
2. Władzami Naczelnymi Związku są:
a) Zjazd Podhalan,
b) Zarząd Główny,
c) Prezydium Zarządu Głównego
d) Główna Komisja Rewizyjna,
e) Główny Sąd Koleżeński.
3. Władzami Oddziału są:
a) Walne Zgromadzenie Oddziału,
b) Zarząd Oddziału,
c) Prezydium Zarządu Oddziału
d) Komisja Rewizyjna Oddziału,
e) Sąd Koleżeński Oddziału.
4. Władzą Ogniska jest Zarząd Ogniska.
5
A. ZJAZD PODHALAN
§16
1. Zjazd Podhalan jest najwyższą władzą Związku. Może on być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. W Zjeździe Podhalan biorą udział:
a) Z głosem decydującym – delegaci wybrani na Walnych Zgromadzeniach Oddziałów w ilości ustalonej przez Zarząd
Główny, proporcjonalnie do ilości członków. Mandat delegata może być wykorzystany tylko osobiście. Mandaty
delegatów zachowują ważność do chwili wyboru delegatów na następny Zwyczajny Zjazd.
b) Z głosem doradczym – Członkowie Honorowi, oraz nieposiadający mandatu delegata członkowie Zarządu Głównego,
Prezydium Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
c) Członkom – osobom prawnym przysługuje jeden głos.
§17
1. Zwyczajny Zjazd Podhalan jest zwoływany przez Zarząd Główny raz na trzy lata.
2. Do kompetencji Zjazdu należy:
a) Zatwierdzenie regulaminu obrad Zjazdu Podhalan.
b) Rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu
Koleżeńskiego.
c) Ocena realizacji uchwał poprzedniego Zjazdu Podhalan.
d) Udzielenie lub odmówienie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
e) Rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu Głównego i orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego.
f) Podejmowanie uchwał programowych Związku.
g) Uchwalanie statutu Związku i jego zmian.
h) Wybór władz Związku spośród delegatów na Zjazd:
– Prezesa Związku,
– Głównej Komisji Rewizyjnej,
– Głównego Sądu Koleżeńskiego.
i) Podejmowanie w głosowaniu tajnym uchwały o rozwiązaniu Związku.
j) Podejmowanie decyzji o likwidacji Związku, oraz we wszystkich sprawach, które wymagają uchwały Zjazdu
Podhalan.
k) Zatwierdzanie regulaminu działalności Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego
§ 18
1. Nadzwyczajny Zjazd Związku Podhalan zwołuje się :
a) na mocy uchwały zwyczajnego Zjazdu Podhalan,
b) z inicjatywy Zarządu Głównego.
c) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
d) na pisemne żądanie co najmniej 1/5 członków Związku.
2. Nadzwyczajny Zjazd Podhalan załatwia tylko te sprawy, dla których został zwołany.
6
§ 19
1. Uchwały Zjazdu Podhalan są ważne, jeżeli zostaną podjęte zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej
połowy delegatów uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały dotyczące statutu lub jego zmian wymagają większości 2/3 głosów przy obecności, co najmniej ½ delegatów
uprawnionych do głosowania.
3. Uchwała dotycząca rozwiązania i likwidacji Związku wymaga 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów
uprawnionych do głosowania.
4. Wszelkie uchwały na Zjeździe Podhalan zapadają w tajnym lub jawnym głosowaniu, o czym decyduje każdorazowo Zjazd
Podhalan.
W głosowaniu tajnym podejmuje się uchwały w sprawach:
a) wyboru władz Związku,
b) rozwiązania i likwidacji Związku.
§ 20
Obradami Zjazdu Podhalan kieruje według uchwalonego regulaminu obrad, przewodniczący Zjazdu lub zastępca
przewodniczącego Zjazdu, wybrani z pośród delegatów zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W tym samym
trybie Zjazd wybiera sekretarza Zjazdu. Z obrad Zjazdu spisuje się protokół podpisany przez przewodniczącego, sekretarza
oraz protokolantów.
B. ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU PODHALAN
§ 21
Zarząd Główny jest naczelnym organem zarządzającym Związku, kieruje jego działalnością, za którą odpowiada przed
Zjazdem Podhalan. Działa na podstawie uchwalonego przez Zjazd statutu.
§ 22
1. Zarząd Główny składa się z Prezesa, 14-osobowego Prezydium, wybranego przez Zarząd Główny oraz Prezesów
Oddziałów Związku, lub ich wiceprezesów, wybranych przez Walne Zgromadzenia Oddziałów.
2. Prezesem Zarządu Głównego jest Prezes Związku.
3. Wybór Prezydium Zarządu Głównego winien odbyć się w terminie do 30 dni od Zjazdu Podhalan.
§ 23
Zarząd Główny działa na podstawie niniejszego statutu oraz uchwalonego przez siebie regulaminu.
1. Posiedzenia plenarne odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał. Zarząd Główny może powołać
komisje lub zespoły problemowe stałe i doraźne, określając ich skład i kompetencje oraz kluby jako jednostki
organizacyjne, powołane do współdziałania w zakresie realizacji celów statutowych Związku.
2. W posiedzeniu Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym Członkowie Honorowi Związku Podhalan.
3. Prezes Zarządu Głównego może sprawować swoją funkcję nieprzerwanie nie dłużej niż dwie kadencje.
§ 24
1. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym przy
obecności, co najmniej połowy członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie przy obecności, co najmniej 1/3
członków.
2. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
a) Wybór członków Prezydium na wniosek Prezesa Związku.
7
b) Kierowanie sprawami Związku zgodnie ze statutem.
c) Realizacja wytycznych i uchwał Zjazdu Podhalan.
d) Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zjazdów Podhalan, ustalanie ich terminów i miejsca oraz
przygotowywanie projektu regulaminu obrad.
e) Gospodarowanie funduszami i majątkiem Związku w granicach określonych statutem.
f) Podejmowanie uchwał o powstaniu Oddziałów Związku i zatwierdzanie terytorialnego zasięgu ich działania.
g) Podejmowanie decyzji o likwidacji Oddziałów Związku.
h) Sprawowanie nadzoru nad działalnością Oddziałów i Ognisk.
i) Rozpatrywanie i zatwierdzanie lub uchylanie decyzji podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego zgodnie
z § 29 ust. 1 statutu w sprawach nie cierpiących zwłoki, a mieszczących się w kompetencjach Zarządu Głównego.
j) Powoływanie Kapelanów Związku.
k) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Naukowej Związku Podhalan.
l) Zawieszanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej uchwał Walnych Zgromadzeń Oddziałów sprzecznych z
obowiązującymi przepisami lub postanowieniami statutu.
m) Powoływanie Kapituły Odznaczeń i ustalenie jej regulaminu.
n) W okresie między Zjazdami przyznawanie dyplomów za Zasługi dla Kultury Góralskiej i Medali Związku
Podhalan na wniosek Prezydium Zarządu Głównego.
o) Prowadzenie działalności gospodarczej według zasad określonych w odrębnych przepisach.
p) Członkowie Zarządu Głównego mogą być zatrudnieni do realizacji zadań finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
q) Powoływanie zespołów problemowych.
r) Ustalanie zasad wyboru delegatów na Zjazd Podhalan.
s) Rozpatrywanie spraw przedstawionych przez Prezydium Zarządu Głównego.
t) Powoływanie Pocztu Sztandarowego w składzie: trzech zastępców Chorążego. Zadaniem Pocztu Sztandarowego
Zarządu Głównego Związku Podhalan jest uczestniczenie ze sztandarem Zarządu w uroczystościach
związkowych, troska o sztandar, a także współpraca z Pocztami Sztandarowymi Oddziałów.
u) Ustalanie regulaminu sztandarów i ceremoniału.
w) Uchwalanie planów pracy Zarządu Głównego oraz zatwierdzanie rocznych planów działania i
planów finansowych Prezydium Zarządu Głównego.
y) Składanie do Kapituły Odznaczeń własnych propozycji nadania szczególnie wyrózniającym
się działaczom tytułów.
§ 25
Z obrad Zarządu Głównego spisuje się protokoły podpisane przez Prezesa Związku, Sekretarza i Protokolanta.
C. PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU PODHALAN
§ 26
Prezydium Zarządu Głównego składa się z:
1. Prezesa wybranego przez Zjazd Podhalan.
2. 14 członków wybranych przez Zarząd Główny na wniosek Prezesa, w tym:
a) Od 2 do 4 Wiceprezesów.
b) Sekretarza i jego zastępcę.
c) Skarbnika i jego zastępcę.
d) Chorążego.
e) Członków Prezydium.
8
§27
Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy:
1. Reprezentowanie Związku Podhalan przez Prezesa, Sekretarza lub ich zastępców.
2. Kierowanie bieżącymi sprawami Związku zgodnie ze statutem.
3. Opracowywanie i zatwierdzanie preliminarzy budżetowych, planów działalności, regulaminów wewnętrznych,
sprawozdań.
4. Obrona interesów Związku w urzędach i sądach oraz udzielania stosownych pełnomocnictw.
5. Sporządzanie sprawozdań z działalności wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie oraz innych.
6. Realizacja uchwał Zjazdu i Zarządu Głównego.
7. Zwoływanie posiedzeń Zarządu Głównego.
8. Inicjowanie i prowadzenie innych spraw wynikających z postanowień niniejszego statutu.
§28
1. W razie ustąpienia członka Prezydium Zarządu Głównego lub jego odwołania przez Zarząd Główny w czasie trwania
kadencji na jego miejsce Zarząd Główny wybiera nowego członka.
§ 29
1. Prezydium Zarządu Głównego może w sprawach nie cierpiących zwłoki podejmować decyzje mieszczace się w
kompetencjach Zarządu Głównego
2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
3. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego sa prawomocne przy obecności, co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub
jednego w Wiceprezesów.Uchwały zapadają zwykłą wiekszoscia głosów.
§30
Z obrad Prezydium Zarządu Głównego spisuje się protokoły podpisane przez Prezesa Związku, Sekretarza i Protokolanta.
D. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
§ 31
Główna Komisja Rewizyjna, naczelny organ kontrolny Związku, składa się z 5 członków wybieranych przez Zjazd Podhalan na
okres kadencji.
W razie ustąpienia członka Głównej Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, na jego miejsce wchodzi zastępca członka,
który w toku wyborów uzyskał kolejno największą ilość głosów.
Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona:
Przewodniczącego,
Zastępcę przewodniczącego,
Sekretarza.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego Związku ani pozostawać z nimi w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej nie
mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 32
Do kompetencji i obowiązków Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
Nadzór nad działalnością organizacyjną i finansową Związku oraz nad gospodarką majątkiem Związku.
Przeprowadzenie, co najmniej 3 razy w ciągu kadencji kontroli Zarządu Głównego i jego organów w zakresie spraw
określonych pkt. 1.
9
Wydawanie zaleceń mających na celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
Wnioskowanie w uzasadnionych przypadkach zwołania przez Zarząd Główny nadzwyczajnego Zjazdu Podhalan.
Składanie Zjazdowi Podhalan sprawozdań ze swej działalności i zgłoszenie wniosku o udzielenie lub odmowę absolutorium
Zarządowi Głównemu.
Opracowanie regulaminów działalności Głównej Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej Oddziałów i przedstawianie ich do
zatwierdzenia Zjazdowi Podhalan.
Nadzór na działalnością Komisji Rewizyjnej Oddziałów.
§ 33
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i
Prezydium. Mają oni prawo żądania wyjaśnień od tych organów w sprawach i określonych kompetencjami Głównej
Komisji Rewizyjnej.
E. GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 34
1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5-ciu członków wybieranych przez Zjazd Podhalan na okres kadencji.
2. Główny Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona:
Przewodniczącego,
Zastępcę przewodniczącego,
Sekretarza.
3. W razie ustąpienia w toku kadencji członka Głównego Sądu Koleżeńskiego, wchodzi na jego miejsce zastępca, który w
wyniku wyborów uzyskał kolejno największą ilość głosów.
§ 35
Do kompetencji Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:
1. Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami władz Zarządu Głównego oraz zarzutów o charakterze honorowym w
sporach związanych z działalnością Związku.
2. Rozstrzyganie sporów powstałych na tle nie przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Związku.
3. Załatwianie odwołań od uchwał Sądów Koleżeńskich Oddziałów.
4. Opracowanie regulaminów działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego, Sądów Koleżeńskich Oddziałów i przedstawianie
ich do zatwierdzenia Zjazdowi Podhalan.
5. Nadzór nad działalnością Sądów Koleżeńskich w Oddziałach Związku.
6. Składanie Zjazdowi Podhalan sprawozdań ze swej działalności.
§ 36
1. Główny Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym, wyznaczonym przez przewodniczącego Głównego Sądu
Koleżeńskiego lub jego zastępcę.
2. Od uchwały Głównego Sądu Koleżeńskiego mocą, której załatwiono sprawę w I instancji służy odwołanie do Zjazdu
Podhalan. Odwołanie składa się za pośrednictwem Głównego Sądu Koleżeńskiego.
3. Uchwały Głównego Sądu Koleżeńskiego załatwiające sprawy w trybie odwoławczym od uchwał Sądów Koleżeńskich
Oddziałów są ostateczne.
§ 37
1. Główny Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
upomnienie,
wykluczenie ze Związku.
10
2. Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do Zjazdu Podhalan do 30 dni przed terminem
Zjazdu za pośrednictwem Zarządu Głównego.
3. Postępowanie proceduralne oraz tryb odwołania od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego ustala Regulamin Głównego
Sądu Koleżeńskiego zatwierdzony przez Zjazd Podhalan.
VI. ODDZIAŁY I OGNISKA
§ 38
1.Do powołania Oddziału wymagana jest ilość, co najmniej 20 członków, a do powołania Ogniska 10 członków Związku.
2. Podstawowe cele i zdania Związku wyszczególnione w § 5 i 6 Statutu realizowane są głównie przez Oddziały i Ogniska
Związku.
a) Oddziały mogą podjąć starania o uzyskanie osobowości prawnej po otrzymaniu pisemnej zgody Zarządu Głównego. W
ramach własnej osobowości prawnej Oddziały mogą prowadzić działalność gospodarczą oraz rozliczenia finansowe.
b) Członkowie Zarządu Oddziału mogą być zatrudnieni do realizacji zadań finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
3. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie. Może być ono zwyczajne lub nadzwyczajne. Biorą w nim udział z
głosem decydującym członkowie Oddziału.
4. W walnym zgromadzeniu Oddziału mogą brać udział z głosem doradczym członkowie władz naczelnych Związku (Zarządu
Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego) nie będący członkami Oddziału.).
§39
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału raz na 3 lata.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Sądu Koleżeńskiego,
d) udzielanie i odmawianie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) wybór władz Oddziału ,Prezesa, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego/ oraz wybór delegatów
na Zjazd Podhalan,
f) uchwalenie wniosków i postulatów do załatwiania przez władze naczelne Związku.
g) ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich przy uwzględnieniu §14 ust. 1 niniejszego statutu.
§40
1. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Oddziału przysługuje tylko tym członkom, którzy nie zalegają ze składkami dłużej
niż jeden rok, co stwierdza skarbnik.
2. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Oddziału winno być wykorzystane osobiście. Zastępstwa są
niedopuszczalne.
§41
Przepisy w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia Oddziału lub Ogniska, dotyczące toku obrad oraz sposobu
głosowania przy podejmowaniu uchwał i wyborów stosuje się odpowiednio do Rozdziału A Statutu pt. „Zjazd Podhalan”.
§ 42
1. Zarząd Oddziału składa się z Prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, chorążego i 2-5 członków.
W skład Zarządu Oddziału wchodzą także Prezesi Ognisk, które podlegają organizacyjnie Oddziałowi.
2. W posiedzeniach Zarządu Oddziału może uczestniczyć z głosem doradczym: Kapelan, Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej oraz Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.
3. Kadencja Zarządu Oddziału trwa 3 lata.
4. Prezes Zarządu Oddziału może sprawować funkcję nieprzerwanie nie dłużej niż dwie kadencje.
11
§ 43
Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
1. Reprezentowanie Oddziału przez Prezesa, Wiceprezesów i Sekretarza.
2. Kierowanie sprawami Oddziału.
3. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz uchwał i wytycznych naczelnych władz Związku.
4. Występowanie do Zarządu Głównego w uzasadnionych przypadkach o zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu Podhalan.
5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Oddziału.
6. Sporządzanie rocznych preliminarzy budżetowych i przedkładanie ich do wiadomości Zarządowi Głównemu.
7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.
8. Zarządzanie i administrowanie majątkiem Związku w granicach i na zasadach określonych przez statut.
9. Powoływanie w skład Pocztu Sztandarowego dwóch zastępców Chorążego.
10. Składanie rocznych sprawozdań z działalności, Zarządowi Głównemu w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok
poprzedni.
11. Składanie do Kapituły Odznaczeń przy Zarządzie Głównym propozycji nadania szczególnie wyróżniającym się działaczom
– tytułów i dyplomów.
12. Przyznawanie dyplomów uznania za działalność w Oddziale zasługującym na to członkom Oddziału.
§ 44
Zebrania Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz w miesiącu.
§ 45
1. Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz, Skarbnik tworzą Prezydium Zarządu, które może w składzie co najmniej trzyosobowym
podejmować uchwały w sprawach należących do Oddziału.
2. Przepisy dotyczące zatwierdzenia uchwał, sposobu ich podejmowania i ważności określone dla Prezydium Zarządu
Głównego, stosuje się odpowiednio dla Prezydium Zarządu Oddziału.
§ 46
1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 5 członków, w tym:
Przewodniczącego,
Zastępcy przewodniczącego,
Sekretarza,
2 członków.
wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być członkami organu zarządzającego Oddziału, ani pozostawać z
nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkami Komisji Rewizyjnej
Oddziału nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Przy uzupełnianiu składu Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się odpowiednie przepisy o uzupełnieniu składu Głównej
Komisji Rewizyjnej.
§ 47
Zakres kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin opracowany przez Główną Komisję Rewizyjną i
zatwierdzony przez Zjazd Podhalan.
§ 48
1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 5 osób, w tym:
a) Przewodniczącego,
12
b) Zastępcy przewodniczącego,
c) Sekretarza
d) 2 członków,
wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.
2. Przy uzupełnieniu składu Sądu Koleżeńskiego Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy o uzupełnieniu składu Głównego
Sądu Koleżeńskiego.
§ 49
Zakres kompetencji Sądu Koleżeńskiego Oddziału określa regulamin opracowany przez Główny Sąd Koleżeński i
zatwierdzony przez Zjazd Podhalan.
§ 50
1. Ognisko jest najmniejszą komórką organizacyjną Związku.
2. Ognisko podporządkowane jest wybranemu przez siebie Oddziałowi Związku.
3. Ognisko wybiera swój Zarząd w składzie: Prezes, Sekretarz i Skarbnik. Jeżeli Ognisko liczy więcej niż 10 członków Walne
Zgromadzenie Ogniska może wybrać w skład Zarządu Ogniska jednego wiceprezesa i 2 członków Zarządu.
4. Prezes Ogniska wchodzi w skład Zarządu Oddziału.
5. Ognisko prowadzi działalność, odbywa okresowe zebrania członków podobnie jak Oddziały oraz wybiera Delegatów na
Zjazd Podhalan w ilości ustalonej przez Zarząd Główny. Ognisko uprawnione jest do zgłaszania poprzez Zarządy
Oddziały, wniosków do Kapituły Odznaczeń o nadanie odznaczeń.
6. Kadencja Zarządu Ogniska trwa 3 lata.
VII. MAJĄTEK ZWIĄZKU
§ 51
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze Związku.
2. Nieruchomości znajdujące się na terenie działania poszczególnych Oddziałów, mogą być na podstawie uchwały i umowy
Zarządu Głównego przekazane w użytkowanie Oddziałowi przy określeniu ich warunków.
3. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności,
dochodów z majątku Związku oraz z ofiarności publicznej. Związek, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może
przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzyści z ofiarności publicznej.
4. Zbycie nieruchomości stanowiącej majątek Związku może nastąpić wyłącznie za zgodą Zjazdu Podhalan.
5. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód
z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału
między jego członków.
6. Związek może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.
7. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jego członków, członków organów
lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Związku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
13
c) wykorzystywania majątku Związku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Związku,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Związku,
członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
§51 a
„art. 20 1. Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt1
i 4, z zastrzeżeniem art. 21, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem,
że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do
społeczeństwa;
2) może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;
3) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w pkt 1;
4) ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie
wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w
wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
5) członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6) statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 pkt 1 i 4
zabraniają:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków
organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub
pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
2. w przypadku stowarzyszeń, działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz
członków stowarzyszenia”.
14
§ 52
1. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Zarządu Głównego podpisuje Prezes Związku oraz Sekretarz lub Skarbnik
Zarządu Głównego, w imieniu Oddziału – Prezes oraz Sekretarz lub Skarbnik Oddziału, a w imieniu Ogniska – Prezes oraz
Sekretarz lub Skarbnik Ogniska.
2. Związek prowadzi rachunkowość i ewidencję majątkową zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi
państwowych organów nadzorczych.
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 53
1. Nie wolno łączyć stanowisk: Prezesa Zarządu Głównego i Prezesa Zarządu Oddziału.
2. Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Zjazdu Podhalan, powziętej większością 2/3 głosów, przy
obecności, co najmniej ½ delegatów uprawnionych do głosowania.
§ 54
1. Wniosek o rozwiązanie i likwidację Związku nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi wpłynąć do Zarządu Głównego
najpóźniej na jeden miesiąc przed terminem Zjazdu Podhalan i winien być umieszczony w porządku dziennym obrad.
2. Rozwiązanie i likwidacja Związku może nastąpić na podstawie uchwały Zjazdu Podhalan, powziętej większością głosów
2/3 delegatów, przy obecności, co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania. Uchwała Zjazdu Podhalan o
rozwiązaniu i likwidacji Związku winna określać przeznaczenie pozostałego po nim majątku zgodnie z decyzjami
poszczególnych Oddziałów, których majątek ten stanowi własność w ramach posiadanej przez nie osobowości prawnej.
3. Statut wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.